Zpracování a ochrana osobních údajů

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
Josef Petlach, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Neplátce DPH. S místem podnikání Filipova 820/4, Brno, Česká republika, identifikační číslo: 88899748 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:
Josef Petlach, Filipova 820/4, 635 00 Brno, e-mail: info@avocadopeople.cz

Provozovatel internetového obchodu www.avocadopeople.cz, správce, uchovává a zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby podílející se na realizaci plateb, dodání zboží a dalších úkonech spojených s plněním kupní smlouvy nebo prezentace internetového obchodu www.avocadopeople.cz:

 • Uloženka, PPL, DPD, Česká pošta a.s. jako dopravce zásilek
 • WEDOS Internet, a.s.
 • Facebook Ireland Limited
 • Google Ireland Limited

Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zálohy, šifrování, zabezpečení pomocí hesel. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Vaše práva
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@avocadopeople.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.


Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 1. Udělujete tímto souhlas správci osoních údajů a provozovateli internetového obchodu www.avocadopeople.cz (viz první bod – totožnost a kontktní údaje správce), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával osobní údaje. V závislosti na typu vztahu, který s Vámi máme, Vás budeme žádat o informace o Vás, jako např.:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • fakturační či doručovací adresa
  • IČO
  • DIČ
  • telefonní číslo
  • e-mail
 2. Údaje budou shromažďovány pro konkrétní, výslovné a zákonné účely. Shromažďované údaje budou odpovídající, relevantní a nebudou nadbytečné s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány.
 3. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovávat za účelem registrace objednávek, vystavování daňových dokladů, registrace na e-shopu. Tyto údaje budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro něž jsou údaje shromažďovány a zpracovávány. Vaše osobní údaje se nebudou uchovávat po dobu delší, než je to nezbytné pro účel jejich shromažďování podle platných zákonů.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@avocadopeople.cz
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018